fbpx

Wynagrodzenie w trakcie kwarantanny

with Brak komentarzy

Nie da się ukryć – wcześniej czy później każdy z nas będzie znał osobę (lub znał osobę, która zna
osobę) przebywającą na kwarantannie z powodu koronawirusa.

Wprowadzone od zeszłej niedzieli przymusowe odosobnienie osób wracających z zagranicy drastycznie zwiększyło liczbę takich sytuacji.Niektóre z nich są całkowicie przypadkowe ☺ – mieszkam niedaleko przejścia granicznego z Niemcami – jeśli ktoś pomyli zjazd – zanim się obejrzy, jest już u naszych zachodnich sąsiadów. Powrót na granicę trwa kilkanaście minut, ale wśród celników nikt nie wierzy w takie „przypadkowe” zdarzenia – i kwarantanna jak w banku! Ale wróćmy do tematu…

Z zasady pobyt w odosobnieniu powinien być udokumentowany

decyzją o skierowaniu na kwarantannę wydaną przez państwowy powiatowy inspektorat sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny. I tylko na podstawie takiego dokumentu pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe za cały okres wskazany w decyzji. Lub – oczywiście – zasiłek chorobowy, jeśli mówimy o zleceniobiorcy który opłacał dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Z doświadczenia wiem, że to

w obecnej sytuacji nie dzieje się automatycznie

– i należy o tym informować pracowników! Pracownik skierowany na kwarantannę pozostawia po sobie ślad w postaci wypełnionej na granicy karty lokalizacyjnej. To na nią może powołać się pracownik w
rozmowie telefonicznej z jednym z wspomnianych powyżej organów. Właśnie w trakcie takiej rozmowy osoba odizolowana może uzyskać dokument, który dostarczy płatnikowi składek (pracodawcy lub ZUS) po zakończeniu okresu izolacji. To jedyny dokument uprawniający pracownika do jakiegokolwiek świadczenia.

Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy,

ale jest traktowana na równi z niemożnością jej świadczenia. W przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia pracodawca może jednak potraktować ten czas jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatną. To samo dotyczy odosobnienia które jest decyzją jednostronną pracownika (czyli w sytuacji, w której samodzielnie podjął on decyzję o powstrzymaniu się od pracy).

Obie strony mogą jednak umówić się w tym czasie na pracę zdalną

(jeśli pracownik ma przy sobie wszelkie niezbędne narzędzia pracy – i praca taka w jego przypadku będzie możliwa), choć ostatecznie taka decyzja pracodawcy może mieć swoje nieoczekiwane konsekwencje: jeśli z jakichkolwiek przyczyn (np. technicznych) pracownik będzie musiał przerwać pracę zdalną – pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mu normalne wynagrodzenie za pracę do końca okresu kwarantanny (uznał przecież, że pracownik może pracować – a ten nie starał się o decyzję Sanepidu dająca mu prawo do wynagrodzenia chorobowego). Prace nad procedurami dotyczącymi automatycznej kwarantanny (i związanymi z nią świadczeniami) nadal trwają.

Samo wynagrodzenie za czas kwarantanny

liczone jest jak wynagrodzenie za czas choroby – w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za ostatnie 12 m-cy.

AKTUALIZACJA

Dosłownie wczoraj, 20 marca 2020 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii. W rozporządzeniu tym doprecyzowano formalności związane z uprawnieniami pracowników przebywających na kwarantannie do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Rozporządzenie można przejrzeć TUTAJ

Zgodnie z paragrafem 3 punkt 1 tego Rozporządzenia – Inspektor Sanitarny nie wydaje pisemnych decyzji o skierowaniu na kwarantanne (jest ona automatyczna, na podstawie wspomnianego Rozporządzenia). Dokument ten w kolejnych punktach dokładnie wyjaśnia sposób postępowania pracowników i pracodawców:

Po pierwsze

Osoba odbywająca 14-dniową kwarantannę (okres ten liczy się w dniach kalendarzowych, począwszy od kolejnego dnia po dacie przekroczenia granicy)  ma obowiązek poinformować pracodawcę o tym fakcie. Ustawa dopuszcza praktycznie wszelkie formy istniejące w systemach teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym telefon. To oznacza, że informacja ta może być przekazana również za pośrednictwem SMSa, komunikatorów typu Messenger czy WatsUp, wewnętrznych systemów komunikacyjnych typu Intranet, czy też e-mail’a, Slacka czy innego narzędzia używanego przez pracodawcę.

Po drugie

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę wynagrodzenia chorobowego lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (np. ZUS) pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tu wchodzi w grę e-mail, ePUAP, PUE lub inne za pośrednictwem którego można przekazać wizualizację dokumentu)

Po trzecie

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Oświadczenie musi zawierać dane osoby która je składa, numer PESEL (jeśli został nadany), serię i numer paszportu (jeśli był okazywany na granicy do kontroli), datę rozpoczęcia i datę zakończenia kwarantanny oraz podpis osoby składającej to oświadczenie

Po czwarte

Pracodawca – jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, może  wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, jednak takie wystąpienie wymaga uzasadnienia.